វិទ្យុមេត្តា FM 96.70 Mhz
ផ្សាយចេញពី វត្តមហាមន្រ្តី រាជធានីភ្នំពេញ
កម្មវិធីផ្សាយ ២៤ម៉ោង
ស្តាប់មិនឮ ចុចទីនេះ