វិទ្យុផ្សាយសំឡេងព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជរដ្ឋ FM 106.25 Mhz
ផ្សាយចេញពី វត្តរាជបូណ៌ អតីតរាជធានីយសោធបុរៈ ក្រុងសៀម​រាប
កម្មវិធីផ្សាយ ៤.០០ព្រឹក - ១០.០០យប់
ស្តាប់មិនឮ ចុចទីនេះ