វិទ្យុមង្គលបញ្ញា FM 101.50 Mhz
ផ្សាយចេញពី វត្តផ្ទះកណ្តាល ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម
កម្មវិធីផ្សាយ ៤.០០ - ២២.០០
ស្តាប់មិនឮ ចុចទីនេះ