វិទ្យុវត្តម្រោម FM 105.50 Mhz
ផ្សាយចេញពី ខេត្តកំពត
កម្មវិធីផ្សាយ ០៤.០០ - ២២.០០
ស្តាប់មិនឮ ចុចទីនេះ