សម្តែង​ដោយ  ​ធម្ម​បណ្ឌិត អឿ​-សៅ
ផ្សាយពី ក្រុងឡង់ប៊ិច, សហរដ្ឋអាមេរិក
កាលវិភាគផ្សាយ
ថ្ងៃសុក្រ និង ថ្ងៃសៅរ៍ 
ម៉ោង 7.00pm - 9.00pm (-8.00GMT)

ត្រូវជាថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យ 
ម៉ោង 9.00am - 10.00am  (នៅស្រុកខ្មែរ)

ស្តាប់មិនឮ ចុចទីនេះ