សិក្សាឡើងវិញ
ប៉ុស្តិ៍ថ្មី YOUTUBE  ប៉ុស្តិ៍ចាស់
YOUTUBE

ថតផ្ទាល់ដោយ
ភិក្ខុ បញ្ញាបជ្ជោតោ ទេព បញ្ញា
បច្ចេកទេស​ផ្សាយ​ដោយ​
ឧបាសក ស្រុង ចាន់ណា

ស្តាប់មិនឮ ចុចទីនេះ