វិទ្យុផ្កាយព្រឹក FM 95.30 Mhz
ផ្សាយចេញពី ខេត្តបាត់​ដំបង
កម្មវិធីផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃ