វិទ្យុផ្កាយព្រឹក FM 95.30 Mhz
ផ្សាយចេញពី វត្តរតនផ្កាយព្រឹក
ខេត្តបាត់​ដំបង
កម្មវិធីផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃ

ផ្សាយជាធម្មទានដោយ
លោកម្ចាស់គ្រូ ធម្មាលង្ការ ​អ៊ុង សុភក្ត្រា
ទំនាក់ទំនង ០៨៨ ៧៧៨៦៦៦០
ស្តាប់មិនឮ ចុចទីនេះ