វិទ្យុឯកភ្នំ FM 107.75 Mhz
ផ្សាយចេញពី វត្តស្វាយជ្រុំ
ស្រុកឯកភ្នំ ខេត្តបាត់​ដំបង
កម្មវិធីផ្សាយ ម៉ោង៤ព្រឹក - ១១យប់

នាយក​ស្ថានីយ​ ភិក្ខុ អគ្គ​វីរិ​យោ ជា ចំប៉ា
ទំនាក់ទំនង ០១៧ ៧០០ ០៦៣

ស្តាប់មិនឮ ចុចទីនេះ