វិទ្យុខ្នាទីពន្លឺឱវាទានុសាសនី FM 104.7 Mhz
ផ្សាយចេញពី រាជធានីភ្នំពេញ
កម្មវិធីផ្សាយ ០៤.០០ - ២៣.០០