កម្មវិធីពុទ្ធសាសនា៥០០០
ផ្សាយចេញពី ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
កម្មវិធីផ្សាយ ០៤.០០ - ២៣.០០