វិទ្យុព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជរដ្ឋ 
ផ្សាយចេញពី ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
កម្មវិធីផ្សាយ ០៤.០០ - ២៣.០០