វិទ្យុពន្លឺពុទ្ធចក្រ FM 105.30 Mhz
ផ្សាយចេញពី រាជធានីភ្នំពេញ
កម្មវិធីផ្សាយ ០៤.០០ - ២៣.០០