វិទ្យុគុណធម៌ FM 98.70 Mhz
ផ្សាយចេញពី ខេត្តតាកែវ
កម្មវិធីផ្សាយ ០៤.០០ - ២៣.០០