វិទ្យុព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជរដ្ឋ 
ផ្សាយចេញពី ក្រុងសៀមរាប
កម្មវិធីផ្សាយ ០៤.០០ - ២៣.០០