វិទ្យុវត្តម្រោម FM 101.50 Mhz
ផ្សាយចេញពី ខេត្តកំពត
កម្មវិធីផ្សាយ ម៉ោង៤ព្រឹក - ១១យប់