វិទ្យុខ្នាទីពន្លឺឱវាទានុសាសនី
ផ្សាយចេញពី រាជធានីភ្នំពេញ
កម្មវិធីផ្សាយ ០៤.០០ - ២៣.០០