វិទ្យុព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីសន្តិភាព
ផ្សាយចេញពី រាជធានីភ្នំពេញ
កម្មវិធីផ្សាយ ០៤.០០ - ២៣.០០