វិទ្យុរស្មីនៃការអប់រំ FM 96.30 Mhz
ផ្សាយចេញពី ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
កម្មវិធីផ្សាយ ០៤.០០ - ២៣.០០