វិទ្យុសំឡេងព្រះធម៌វត្តស្វាយជ្រំ
ផ្សាយចេញពី ខេត្តកណ្តាល
កម្មវិធីផ្សាយ ០៤.០០ - ២៣.០០