វិទ្យុមេត្រី FM 104.70 Mhz
ផ្សាយចេញពី ខេត្តកំពត
កម្មវិធីផ្សាយ ០៤.០០ - ២៣.០០