វិទ្យុសំឡេងព្រះធម៌ FM 102.70 Mhz
ផ្សាយចេញពី ខេត្តកំពង់ចាម
កម្មវិធីផ្សាយ ២៤ម៉ោង