វិទ្យុគុណធម៌ FM 99.50 Mhz
ផ្សាយចេញពី ខេត្តកំពង់ចាម
កម្មវិធីផ្សាយ ០៤.០០ - ២៣.០០