វិទ្យុព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជរដ្ឋ FM 101.70 Mhz
ផ្សាយចេញពី ខេត្តស្ទឹងត្រែង
កម្មវិធីផ្សាយ ០៤.០០ - ២៣.០០