វិទ្យុរស្មីព្រះអង្គខ្មៅ FM 107.70 Mhz
ផ្សាយចេញពី ខេត្តបាត់ដំបង
កម្មវិធីផ្សាយ ២៤ម៉ោង