វិទ្យុសំឡេងព្រះធម៌ FM 102.70 Mhz
ផ្សាយចេញពី វត្តថាន់ រាជធានីភ្នំពេញ
កម្មវិធីផ្សាយ ២៤ម៉ោង
ស្តាប់មិនឮ ចុចទីនេះ