វិទ្យុគល់ទទឹង FM 97.80 Mhz
ផ្សាយចេញពី វត្តគល់ទទឹង រាជធានីភ្នំពេញ
កម្មវិធីផ្សាយ ២៤ម៉ោង
ស្តាប់មិនឮ ចុចទីនេះ