វិទ្យុវត្ថខ្ចាស់ FM 102.70 Mhz
ផ្សាយចេញពី វត្តប្រាសាទស្រះកណ្តាលខ្ចាស់
កម្មវិធីផ្សាយ ០៤.០០ - ២២.០០
ស្តាប់មិនឮ ចុចទីនេះ