វិទ្យុសំឡេងព្រះធម៌ FM 102.70 Mhz
ផ្សាយចេញពី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
កម្មវិធីផ្សាយ ២៤ម៉ោង