វិទ្យុសំឡេងព្រះធម៌សាខាខេត្តបាត់ដំបង FM 102.7Mhz
ផ្សាយចេញពី ខេត្តបាត់ដំបង
កម្មវិធីផ្សាយ ០៤.០០ - ២២.០០
ស្តាប់មិនឮ ចុចទីនេះ