វិទ្យុផ្សាយសំឡេងព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជរដ្ឋ FM 88 Mhz
ផ្សាយចេញពី វត្តព្រះនាង ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ
កម្មវិធីផ្សាយ ៤.០០ព្រឹក - ១០.០០យប់
ស្តាប់មិនឮ ចុចទីនេះ