វិទ្យុកល្យាណមិត្ត FM 88.50 Mhz
ផ្សាយចេញពី ខេត្តបាត់​ដំបង
កម្មវិធីផ្សាយ ម៉ោង ៤.០០ព្រឹក - ១០.០០យប់
ស្តាប់មិនឮ ចុចទីនេះ