វិទ្យុឱវាទព្រះពុទ្ធ FM 106.70 Mhz
ផ្សាយចេញពី រាជធានីភ្នំពេញ
កម្មវិធីផ្សាយ ០៤.០០ - ២៣.០០