វិទ្យុភ្នំតូចមានជ័យ FM 100.30Mhz
ផ្សាយចេញពី ខេត្តកំពត
កម្មវិធីផ្សាយ ១៦.០០ - ២៣.០០